hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Haber Ve Duyuru - FİNANS'IN MERKEZİ

Pzt02172020

Last update12:57:04 PM

Back Buradasınız: Home Avrupa Birliği Haber Ve Duyuru

IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan-Türkiye Programı(2014-2020)1.Teklif Çağrısı

Bulgaristan Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı (Yönetim Makamı), Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı, (Ulusal Otorite) ile işbirliği çerçevesinde Bulgaristan ve Türkiye arasında işbirliğini artırmak amacıyla, 16.11.2015 tarihinde, Interreg IPA Sınır Ötesi İşbirliği Bulgaristan – Türkiye Programı kapsamında Birinci Teklif Verme Çağrısını duyurmaktadır. Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı II (IPA II) tarafından eş-finanse edilmektedir.

Programın genel amacı, doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamaktır.

Birinci Teklif Verme Çağrısı için tahsis edilen toplam miktar 11.028.255 Avrodur.

Proje teklifleri, Program kapsamında aşağıdaki Öncelik Eksenleri ve özel hedeflerden birine yönelik olmalıdır:

Öncelik Ekseni 1: Çevre

Özel Hedef 1.1: Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi

Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması

Öncelik Ekseni 2: Sürdürülebilir Turizm

Özel Hedef 2.1: Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması

Özel Hedef 2.2: Ortak güzergahların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması

Özel Hedef 2.3: Turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması

Programın temel amacı, Programın sınır ötesi bölgesinde, yerel ve bölgesel makamların ortak projeler geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılmasını sağlamaktır. Bu bölgeler Program’da tanımlandığı şekliyle aşağıdaki gibidir:

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde: (NUTS III idari sınıflandırması) – Burgaz, Yambol ve Hasköy bölgeleri

Türkiye Cumhuriyeti’nde (NUTS III idari sınıflandırması) – Edirne ve Kırklareli illeri

Proje teklifleri için son başvuru tarihi 16 Mart 2016, saat 17:30’dur. (Yerel saat)

Başvuru adresi aşağıdaki gibidir:

 

Önümüzdeki aylarda başvuru yapacak kuruluşlara bilgi vermek ve proje hazırlamada destek sağlamak amacıyla Bulgaristan ve Türkiye’de bir dizi etkinlik düzenlenecektir. Bu bilgilendirici etkinliklerin tarih ve yerleri Programın internet sitesinde (www.ipacbc-bgtr.eu) ilan edilecektir.

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı Proje Çağrısı

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı Proje Teklif Çağrısı yayımlandı.

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2020 döneminde nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanacaktır.

Program yaklaşık 920 milyon Avro bütçesinin % 61’i PROGRESS ayağı; % 18’i EURES ayağı ve % 21’i Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı için ayrılmıştır. EURES ayağının aday ülkelerin katılımına açık olmaması nedeniyle ülkemiz bu ayağa katılım sağlamayacaktır.

Programın hedefleri:

(1) AB hedeflerinin sahiplenilmesinin arttırılması ve istihdam, sosyal işler ve içerme alanlarındaki eylemler için AB ve ulusal düzeyde koordinasyonun güçlendirilmesi;

(2) işgücü piyasası politikaları ve yeterli sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi;

(3) AB mevzuatının modernize edilmesi ve etkili uygulanmasının sağlanması;

(4) coğrafi hareketliliğin teşvik edilmesi ve istihdam fırsatlarının arttırılması;

(5) mikrofinansın özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için erişilebilirliğinin arttırılması

(6) sosyal girişimlerin finansmana erişimlerinin arttırılmasıdır.

PROGRESS

Ülkemizin katılım sağlayabileceği PROGRESS ayağı,

(1) istihdam,

(2) sosyal koruma ve içerme,

(3) çalışma şartları olmak üzere üç tematik sektördeki politikaların iyileştirilmesi konusunda destek sağlanmaktadır.

PROGRESS ayağının finanse edeceği eylemler şunlardır:

- Analitik çalışmalar: istatistiki veri temini, uzman ağları, araştırma ve analizler, etki analizleri, Birlik hukukunun ulusal mevzuata aktarılmasının ve uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi, yenilikçi çözümlerin test edilmesi ve bu faaliyetlerin sonuçlarının yaygınlaştırılması.

- Karşılıklı öğrenme: iyi uygulamaların paylaşılması, konferans ve seminerler, yasa ve politika uygulayıcılarının eğitilmesi, eğitim ve iletişim faaliyetleri, işgücü piyasası ve Birlik politika ve mevzuatına ilişkin bilgi değişimi için bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi.

- Destek faaliyetleri: anahtar role sahip Birlik ağlarının operasyon maliyetleri, ulusal otoritelerin kapasite oluşturma faaliyetleri, çalışma grupları organizasyonu, ulusal otoritelerin personel değişimi.

PROGRESS ayağı kapsamında teklif çağrısı ile finansman sağlanması durumunda AB tarafından maksimum % 80 oranında eş-finansman sağlanacaktır.

Programın PROGRESS ayağı, kamu ve özel sektör kişi ve kurumlarına açıktır. Bu kapsamda, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, istihdam hizmet sağlayıcıları, Birlik hukuku altında kurulmuş uzman kuruluşlar, sosyal ortaklar, STK’lar, yüksek eğitim kurumları ve araştırma enstitüleri, değerlendirme ve etki analizi uzmanları, ulusal istatistik büroları ve medya kuruluşları programdan faydalanabilmektedir. Ayrıca, Avrupa Konseyi, OECD, ILO ve diğer BM yapıları ile Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerle işbirliği de desteklenebilecektir.

Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik

Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı;

(1) özel itina gösterilmesi gereken gruplar ile mikro girişimler için mikro kredi,

(2) sosyal girişimciliğin geliştirilmesi olmak üzere iki tematik alandaki eylemleri desteklemektedir.

Bu kapsamda, kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen işgücü piyasasından dışlanma riskiyle karşı karşıya olan kesimler ile kuruluş ve gelişme aşamasında olan ve özellikle bu kesimleri istihdam eden mikro girişimler için mikro finansman imkânları ve buna erişimin kolaylaştırılması,  aracı finansal kurumların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, sosyal yatırım piyasasının gelişiminin desteklenmesi ve yıllık cirosu veya bilançosu 30 milyon Avro’yu geçmeyip, kolektif yatırım girişimi olmayan sosyal girişimlerin, 500.000 Avro’ya kadar öz sermaye, öz sermaye benzeri araçlar, kredi araçları ve hibeler yoluyla finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.

Mikrofinans ayağı ile kendi işletmelerini ya da mikro girişimlerini kurmak ya da geliştirmek isteyen özel itina gösterilmesi gereken gruplar için mikrofinansa erişimin arttırılması amaçlanmakta olup, bu kapsamda, Programa katılan ülkelerdeki aracı finansal kurumlar desteklenecektir.  Sosyal Girişimcilik ayağı ise, sosyal girişimlerin, bu girişimlere yönelik kredi ve diğer finansal araçlar sağlayan kamu ve özel kuruluşlar yoluyla finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Programın Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı kapsamında, aracı finansal kurumlar ile kişi ve mikro girişimler için mikro kredi ve/veya sosyal girişimler için finansman sağlayan ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kurulu kamu ve özel sektör kuruluşları başvuru yapabilirler.

2014-2020 süresince Programın ülkemiz içinde koordinasyonundan (tanıtım faaliyetleri, başvuru sahiplerine teknik destek verilmesi, bilgi paylaşımı, çağrıların duyurulması) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumlu olup, Bakanlığın programa ilişkin sayfasına http://bit.ly/1DNQplD adresinden ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi 16 Kasım 2015'tir.

 

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı

Türkiye’deki STK’ların yerel ve ulusal düzeyde karar süreçlerine katılımlarının artırılması ve birbirleriyle, kamu kuruluşlarıyla ve özel sektörle diyalog ve işbirliği kurmalarının teşvik edilmesi konularında projelerin gerçekleştirilebileceği Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı teklif çağrısı 24.05.2013 tarihinde yayınlanmıştır. 

Programın Bütçesi ve Sağlanacak Hibe Tutarı:

Toplam bütçesi 1 Milyon Avro olan program kapsamında projelere azami 50.000 Avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

AB üye ülkeleri veya Türkiye’de faaliyet gösteren; tüzel kişiliğe haiz, kar amacı gütmeyen ve programın son başvuru tarihinden 12 ay önce kurulmuş olan dernek ve vakıflar.

Son Başvuru Tarihi:

 

Programın son başvuru tarihi 29 Temmuz 2013, saat 16:00’dır.

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Proje Çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe programının hedefi: Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Hibe programının teklif çağrısı 23 Ağustos 2013 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır.

Devamını oku...