hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Güney Marmara Kalkınma Ajansı - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts03022024

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Kalkınma Ajansları Ayın Kalkınma Ajansı Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Mart Ayı Kalkınma Ajansı; Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Balıkesir ve Çanakkale’nin potansiyelini harekete geçireceğiz

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Gündoğan, kurumun ana stratejisinin bölgenin potansiyelini harekete geçirmek olduğunu bunun için de Ajansın bölgede lokomotif gibi çalıştığını söyledi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Türkiye genelinde kurulan 26 Kalkınma Ajansı’ndan birisi. Balıkesir ve Çanakkale’de faaliyet gösteren Ajans, Bölgesel Kalkınma Planı’nda başta tarım ve turizm sektörleri olmak üzere bölgenin tüm ekonomik ve sosyal potansiyelini harekete geçirerek sürdürülebilir bir kalkınma modelini uygulamayı ana hedef olarak belirlemiş durumda.

Ajansın başında ise Biga’lılar yakından tanıdığı bir isim var: eski Biga Kaymakamı Mustafa Gündoğan. Biga’da Kaymakamlık görevini sürdürürken Güney Marmara Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak atanan Mustafa Gündoğan, Güney Marmara’yı her anlamda yaşanacak ve yatırım yapılacak bölge olarak tanımlıyor.

Genel Sekreter Gündoğan, Ajansın en önemli hedefinin bölgedeki sosyal ve ekonomik aktörleri koordine ederek, mevcut kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bölgenin yatırım imkânlarının ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yaparak bölgeye yabancı yatırımcı çekmek olduğunu söylüyor.

Bunun yanında Ajansın, bölgedeki yerel aktörlerle sıkı bir koordinasyon içerisinde, mali ve teknik desteklerle bölgenin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeye özel bir önem verdiğini söyleyen Gündoğan, “Bu amaçla Ajans uzmanları, KOBİ’lere yönelik teknik destek verilmesi ve eğitim çalışmaları ile iş kapasitelerinin arttırılmasına ve proje yönetimi döngüsüne yönelik bir dizi eğitim faaliyeti de yürütüyor. Özellikle Ajans mali destek programları kapsamında yürüttüğü, proje yazma eğitimleriyle de Güney Marmara bölgesinde projecilik kültürünü oluşturmaya çalışıyor” şeklinde konuşuyor.

Ajanslar destekleyici kuruluşlar

2010 Ekim döneminden bu yana aktif olarak faaliyet gösteren Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın görevi, kuruluş amacı 25 Ocak 2006 tarihli “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”da yer aldığı şekliyle, sorumluluk bölgesi TR22 Güney Marmara Bölgesinde Balıkesir ve Çanakkale illerindeki kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında etkin bir işbirliği inşa etmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmakolarak belirlenmiş.

Ajansın ana hedefi ise Bölgesel Kalkınma Planı’nda başta tarım ve turizm alanları olmak üzere bölgenin tüm ekonomik ve sosyal potansiyelini harekete geçirerek sürdürülebilir bir kalkınma modelini hayata geçirmek.

Türkiye’deki Ajanslar gibi Güney Marmara Kalkınma Ajansı da öncelikle yüksek teknik kapasitesiyle bölgesindeki yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına gerektiğinde bizzat destek sağlayabiliyor.  Hazırladıkları bölge planları ve programlarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak faaliyet ve projelere destek veren Ajanslar, bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama süreçlerini izliyor, değerlendiriyor ve raporlayarak Kalkınma Bakanlığı’na bildiriyor.

Bölgede kamu kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları gibi aktörler tarafından yürütülen ve hazırlanan, bölge plânı ve programları açısından önemli görülen, projeleri izleyen Kalkınma Ajansları, bölgelerinde bu aktörler arasındaki işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunuyorlar.

Ajansların bugün bölgelerindeen bilinen özelliği ise kendilerine tahsis edilen kaynakları, proje temelli olarak bölgedeki aktörlerin kullanımına sunmaları. Ajanslar sağladıkları bu destekleri, yıl içerisinde çıkılan destek programlarıyla hazırlanan bölge plân ve programlarına uygun olarak ya kullanırlar ya da proje sahipleri eliyle kullandırırlar.

Hedef: KOBİ’lerin işletme kapasitelerini artırmak

Ajansların bölgelerinde kalkınmaya yönelik bilinen bir diğer özelliği ise KOBİ’lerin işletme kapasitelerini artırmaya dönük çalışmaları desteklemeleridir. Ajanslar bölgelerindeki KOBİ’lerin; yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda gelişimlerine destek sağlar. Ayrıca bölgeye gelecek yatırımcıların, yeni yatırımlarının izin ruhsat işlemleri ve idari işlerini tek elden takip ve koordine edilmesini sağlayarak, yatırım kararı veren yatırımcının faaliyetlerini hızlandırmaya çalışırlar.

Ajansların bir diğer önemli etkinlik alanları ise bölgelerinin iş ve yatırım imkânlarını, ilgili kuruşlarla birlikte işbirliği içerisinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtmaktır. Yürüttükleri en temel görevlerden biri olan bölgesel tanıtım faaliyetleri için ajanslar, bugün birçok farklı kanaldan bölgelerinin tanıtımını yaparak bölgedeki ekonomik gelişmişliğe katkı sağlamaya çalışırlar. Aynı zamanda uluslararası programlara ilişkin faaliyetleri ve programları da bölgede tanıtarak iki taraflı uluslararası bir köprü vazifesi görürler.

 

Son olarak Ajanslar bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yaparlar ve başka kişi, kurum ve kuruluşlarının yaptığı araştırmaları desteklerler.

Bölgenin destek noktası

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2010 ve 2013 vizyonu Bölge Planında “Beşeri ve sosyal sermayesini geliştirmiş, girişimcilik ruhunu canlandırarak tarım ve turizm sektörlerinde küresel rekabet seviyesine ulaşmış, sanayisi katma değeri yüksek sektörler lehine gelişmiş; Kaz Dağları, Truva, Gelibolu, Manyas Kuş Cenneti gibi kültürel ve doğal zenginlikleriyle çevreye duyarlı kalkınmış YAŞANACAK BÖLGE” şeklinde tanımlanıyor.

GMKA, sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın  bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak ana vizyonuyla hareket ediyor. Bu vizyon doğrultusunda bölgenin ihtiyacı olabilecek bilgi ve desteği sağlamak ise öncelikli hedefi. Ajans, önümüzdeki dönemde yürüteceği bütün çalışmaları bu vizyon doğrultusunda hayata geçirmeyi planlıyor.

Bölgeye 27 Milyonluk kaynak

GMKA, bölgenin potansiyelini harekete geçirmek ve bölgeyi hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtmak amacıyla birçok faaliyette bulunuyor.

Ajans, bugüne kadar 2010 ve 2011’de çıktığı Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrılarıyla Güney Marmara’daki kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, kooperatifler, birlikler ve KOBİ’lere toplamda 27 Milyon TL’lik hibe sağlamış. 2013 yılında çıktığı programda ise Ajans 16 Milyon destek sağlayarak bugüne kadar dağıttığı en büyük destek miktarını bölgenin kalkınması için kullandıracak.

Ayrıca yine Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Programlarıyla da Balıkesir ve Çanakkale’deki kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi yönünde çeşitli destekler veriyor.

Yatırımcı için “Tek Durak Ofis”

Ajans bölgeden ve bölge dışından gelen yatırımcılara, sadece destek programlarıyla değil aynı zamanda rehberlik yaparak yol gösteriyor.

Balıkesir ve Çanakkale’deki Yatırım Destek Ofisleriyle yatırımcıların bürokratik tüm işlemlerini tek elden yürüten Ajans, bölgenin potansiyelini de göz önünde bulundurarak yatırımcıları bölgeye çekmeye çalışıyor.

“Tek Durak Ofis” mantığı ile çalışmalarını yürüten GMKA’nın Balıkesir ve Çanakkale’deki Yatırım Destek Ofis’leri yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini ilgili kurumlar nezdinde takip ederek, gerektiğinde yasa ve yönetmelikler çerçevesinde devreye girerek yatırımın gerçekleşmesi için kurumlar arasında çözüm arayışlarında bulunuyor.

GMKA, ulusal ve uluslararası platformlarda Güney Marmara’yı tanıtıyor

GMKA yürüttüğü çalışmaların yanında Balıkesir ve Çanakkale’den oluşan TR22 Güney Marmara Bölgesini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtarak, bölgeyi yatırım ve iş fırsatları anlamında dünya çapında bir destinasyon haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Özellikle yurtiçi ve yurtdışı fuarlara bölgedeki ekonomik aktörlerin katılımını sağlayarak bölgenin ihracat ve yatırım fırsatlarının tanıtılması için önemli çalışmalara imza atmış. Kurulduğundan bu yana Yunanistan, Almanya, Fransa, İsviçre ve ABD gibi ülkelerde gıda ve turizm fuarlarında yer alarak bölgenin potansiyelini tanıtmıştır. Ulusal çaptaki fuarlar da GMKA’nın özellikle değerlendirdiği tanıtım ve iş fırsatları olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar Travel Turkey Turizm Fuarı ve EMITT Fuarı GMKA’nın katıldığı ulusal fuarlar arasında yer almış.

Ayrıca işadamlarıyla birlikte Fas’a yaptığı ziyaretle, bu ülkenin yatırım olanaklarını yerinde görme fırsatı yakalamış ve deneyimini bölgedeki ekonomik aktörlerle paylaşmış.

Gelecek yıllarda bölge ekonomisindeki yönlendirici etkinliğinin giderek artıracak olan Güney Marmara Kalkınma Ajansı’yla ilgili en detaylı bilgilere ise www.gmka.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Ajansın Adresi     : Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No:36 / B Merkez - Balıkesir / Türkiye

Telefon             : 0(266) 246 10 00

Faks                  : 0(266) 246 17 00

Web Sitesi         : www.gmka.org.tr

e-posta             : '); document.write(addy81833); document.write('<\/a>'); //-->\n Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. "> Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Not: Bu çalışmayı hazırlamamızda bizlere zaman ayırıp yardımcı olan GMKA Genel Sekreterliğine ve Personeline teşekkür ederiz...