hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Bölgesel Kalkınma Destekleri - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts03022024

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home KOSGEB KOSGEB Destekleri Bölgesel Kalkınma Destekleri

Bölgesel Kalkınma Destekleri

Yerel Ekonomik Araştırma Desteği

Konusu: Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik,  sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir.

Kapsamı: Meslek kuruluşlarının tedarikçi firmalara yaptıracakları yerel ekonomik  araştırmalar için verilecek desteği kapsar. Bu destek kapsamında yapılacak olan araştırmalar için verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL.dir.

Ortak Kullanım Amaçlı Makine-Teçhizat Desteği

Konusu: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken  kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri, kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Geri ödemesiz finansal kiralama desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için:100.000 (yüz bin) TL’dir. Ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; finansal kiralama giderleri destek tutarı ilave beher ortak İşletme için: 10.000 (on bin) TL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 150.000 (yüz elli bin) TL’yi,

b) Geri ödemeli makine-teçhizat desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: 400.000 (dört yüz bin) TL, ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; ilave beher ortak işletme için; 20.000 (yirmi bin) TL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 500.000 (beş yüz bin) TL’yi,

geçmeyecektir.

Altyapı Ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği

Konusu: Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir.

Kapsamı: Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar dahilinde;

a) Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine,

b) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı uygulama projelerine,

verilecek desteği kapsar.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) TL,

b) KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için, 150 (yüz elli) TL,

c) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman  seviyesinin destek sözleşmesi imzalanmasından itibaren 2 yıl içinde en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) TL, olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 (on bin) TL.dir.

Üst limit dahilinde, KSS kooperatif yönetimleri, bu fıkranın (a) ve (b)’de belirtilen seçeneklerin her birisinden veya her ikisinden, işletmeler ise; yalnızca üstyapı uygulama proje desteğinden yararlanabilir.”

Nitelikli Eleman Desteği

Konusu: İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli eleman temini için destek verilmesidir.

Bu destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Belirtilen limitler dahilinde bu süre içerisinde işin gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte bu süreye bakılmaksızın KOSGEB desteği sona erer. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre ve gelişmiş yörelerde bu destekten yararlanamayacaktır.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam 18.000 (on sekiz bin) TL, fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst limit 1.000 (bin) TL,

b) Yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunlarında aylık üst limit 700 (yedi yüz) TL ve KOSGEB toplam destek üst limiti 12.600 (on iki bin altı yüz)YTL.dir.