hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Destekleri - FİNANS'IN MERKEZİ

Cts03022024

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home KOSGEB KOSGEB Destekleri Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Destekleri

Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Destekleri

Teknoloji Araştırma Ve Geliştirme Desteği

Konusu: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilmesidir.

Kapsamı: Teknoloji geliştirme merkezleri, duvarsız teknoloji inkübatörleri, teknoloji yenilik merkezleri ve benzeri nitelikteki Ar-Ge projelerine yönelik işbirliği protokolleri çerçevesinde kurullarda desteklenmesine karar verilen İşletmelere; malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini, kalite geliştirme, teknolojik donanım satın alma, danışmanlık, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, teknopark kira desteği, işlik tahsisi, yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarlarına katılım, başlangıç sermayesi temini ve iş geliştirme için verilen destekleri kapsar.

Destek unsurları ve üst limitleri;

a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için;

(1) Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL,

(2) Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama  giderlerine verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL,

b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için;

(1) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL,

(2) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama  giderlerine verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL,

c) Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan İşletmelerin danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesini teminen; işbirliği yapılmış olan üniversitelerden sağlanacak danışmanlık hizmetinden, ilgili üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteği üst limiti 20.000 ( yirmi bin) TL,

d) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı ileİşletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri doküman yayınlanması giderleri desteği üst limiti 3.000 (üç bin) TL,

e)  Teknopark kira desteği; projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarıyla tamamlanan işletmelere mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içerisinde, Teknoparkta yer kiralamak istemesi durumunda, kiralayacakları alan için sağlanan destektir. Aylık Destek miktarı 1.500 (binbeşyüz)TL’yi, toplam destek süresi 24 ayı geçemez. Teknopark Kira desteği  üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL,

f) İşlik tahsisi; İşletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için proje süresine bağlı olarak KOSGEB TEKMER Müdürlüğü binalarında 24 (yirmi dört) aya kadar işlik tahsis edilebilir. DTİ kapsamında desteklenen yararlanıcılara bu destek verilemez. Her yıl Ocak ayında belirlenen m2 ücretine göre belirlenen katılım payı işliğin yer aldığı KOSGEB Merkezine düzenli olarak ödenir.

g) İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara katılım ve ziyaret desteği üst limiti 5.000 (beş bin) TL,

h) Başlangıç sermayesi desteği; Ar-Ge projesi onaylandıktan sonra şirketlerini kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirketini kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde işlik tahsis edilen işletmelere, işliklerde Ar-Ge faaliyetlerine başlamalarından sonra verilecek  destek tutarı 10.000.- (onbin) TL

i) İş geliştirme desteği; bu Yönetmeliğin yayınladığı tarihte ve daha sonra TEKMER ve DTİ’lerde yer alarak Teknoloji Ar-Ge Destekleri kapsamında desteklenen ve projesini başarı ile tamamlayarak mezun olan işletmelerin yararlanabilmektedir. Mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu destek için başvuru yapılır.  Destek tutarı, 15.000.- (onbeşbin) TLdir.

Bu destekteki (a) ve (b) bentlerinde (1) ve (2) no.lu seçenekten sadece birisi tercih edilir, (f) bendinde yer alan işlik tahsisi süresi kurul kararı ile mevcut işletmeler için en fazla 12 (on iki) ay, yeni kurulan İşletmeler için 24 (yirmi dört) ay uzatılabilir.”

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Konusu: İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmesidir.

Kapsamı: İşletmeler tarafından patent belgesi, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi alınmasından sonra, bu amaçla yapılan harcamalar için bir yıllık süre içerisinde verilecek destekleri kapsar.KOSGEB’den destek onayı alınmadan Sınai Mülkiyet Hakkı veren kuruluşlara başvuru yapılmaz, ya da belge alınmaz.

Destek unsurları ve üst limitleri:

a) Patent belgesi desteği; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak olan patent belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL,

b) Faydalı model belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL,

c) Endüstriyel tasarım tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL,

d) Entegre devre topografyaları tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) TL’dir. Bu belgelerin yurtdışındaki kuruluşlardan alınması durumunda her bir desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL.’dir.