YURTİÇİ KREDİ BAŞVURULARINDA İSTENEN EVRAKLAR

 

 1. Ticaret odası faaliyet belgesi (içinde bulunulan yılda alınmış)
 2. Şirket imza sirküleri
 3. Vergi levhası fotokopisi (vergi dairesi veya SMM tasdikli)
 4. Şirket ana sözleşmesi (ticaret sicil gazetesi fotokopisi)
 5. Ana sözleşmede yapılan değişiklikler, sermaye artırımları vb. (ticaret sicil gazetesi fotokopisi)
 6. Şirket ortaklarına ait nüfus cüzdan fotokopisi, firma ortaklarını tanıtıcı yazı
 7. Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu (vergi dairesi tasdikli)ve varsa şirket mali müşavir raporu-Bağımsız denetim şirketi raporu
 8. İçinde bulunulan yılın en son ara mizanı, geçici bilanço ve gelir tablosu
 9. Teminata verilecek gayrimenkullerin tapu fotokopileri
 10. Firmaya ait ihracat/dahilde işlem ve yatırım tevsik belgeleri
 11. İşletmeye/fabrikaya ait kapasite raporu
 12. Firma ve ortaklarının sahip olduğu gayrimenkul ve otomobil gibi malvarlıklarını gösteren tapu, ruhsat vb. evraklar
 13. Varsa, faaliyet raporları ve firmayı tanıtıcı broşür, yazı ve sertifikalar vb. dokumanlar
 14. En son kurumlar vergisi beyannamesi sureti ve ödeme makbuzları, enson geçici vergi beyannamesi ve ödeme makbuzu sureti, enson kdv beyannamesi ve ödeme makbuzları
 15. Mali müşavir-ymm-muhasebeci iletişim bilgileri
 16. En son banka limit &risk&teminat listesi
 17. Yeni yapılacak yatırımlarla ilgili fizibilite raporları –nakit akim tabloları ve yıllara sari gelir gider projeksiyonları…
 18. Amortisman değerleri ve birikmiş amortismanlarla ilgili bilgiler & şüpheli alacaklar ve hukuki süreçteki şirket davaları hakkında bilgiler
 19. Saticilardan mal alım şartları & şirketin müşterilerine mal satış şartları
 20. Yillar itibariyle(son üç yıl)ihracat –ithalat bilgileri ve önümüzdeki beş yıl için hedeflenen dış ve iç ticaret ciroları
 21. Şirketin ve şubelerinin –fabrikalarının-depolarının adres-tell-fax-web –iletişim bilgileri