hack seo bedava film izle full hd izle iç çamaşır iç giyim evden eve nakliyat kayseri evden eve nakliyat kayseri evden eve TÜBİTAK Ar-Ge Desteği - FİNANS'IN MERKEZİ

Prş11302023

Last update03:00:36 PM

Back Buradasınız: Home Ana Sayfa Makaleler O. Ozan Ekşioğlu TÜBİTAK Ar-Ge Desteği

TÜBİTAK Ar-Ge Desteği

Milyonlarca YTL Fon TÜBİTAK havuzunda bekliyor! Gelişen rekabet ortamında inovasyon ve yenilikler işletmeler için son derece önem kazanmaktadır. TUBİTAK bu anlamda ciddi mali yardımlar ve destekler vermektedir. Hali hazırda birçok irili ufaklı KOBİ ve şirket TÜBİTAK mali yardımlarından ciddi fonlar almaktadır.

Peki nedir bu fonlar nasıl yararlanılabilir bu fonlardan, hangi AR-GE projeleri bu fonlar vasıtasıyla yürütülebilir?Birçok dış kaynaklı fona göre çok daha kolay ve daha çabuk sonuca ulaştırılan bu fonlara nasıl başvurabiliriz?

Programın amacı nedir?

Programın amacı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda; Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge nitelikli proje harcamalarının %60’a varan oranlarda geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında hangi projeler desteklenmektedir?

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Programa kimler başvurabilir?

Sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik tüm işletmeler proje başvurusunda bulunabilir. Ancak Kanuni merkezi ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye’deki temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar bu program kapsamında desteklenmezler. Bu başvurularda kobilerin kapasitesi finansal büyüklükleri, ar-ge yapıp yapmadıkları, değerlendirmede etkili olacaktır.

• Projelerin desteklenme süresi ile ilgili bir sınır var mıdır? Desteklenme süresi azami 3 yıldır. Bu süre 6 ay istek üzerine uzatılabilir.

• Program kapsamında hangi Ar-Ge aşamaları desteklenmektedir? Destekten yararlanabilecek Ar-Ge projesinin aşağıdaki faaliyet aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir;

- Kavram geliştirme

- Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

- Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar

- Tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları

- Prototip üretimi

- Pilot tesisin kurulması

- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

- Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

• Program kapsamında hangi giderler desteklenmektedir? Ar-Ge projesinde projenin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcamalar kabul edilir :

- Personel giderleri,

- Alet, teçhizat, prototip kalıp, yazılım ve yayın alım giderleri; Malzeme ve sarf giderleri,

- Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

- Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,

- Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler.

• Oransal Destekleme ne demektir? Proje için alınması veya yaptırılması zorunlu olan alet/teçhizat/kalıpların, projenin tamamlanması sonrasında üretim veya üretimin rutin analizlerinde kullanılabilecek olması durumunda, ilgili giderler proje süresiyle orantılı olarak aylık %1,7 oranı ile destek kapsamına alınır. Bu durumda, destek tutarı şu şekilde hesaplanır: (maliyet x dönemsel destek oranı (%) x proje süresi(ay) x %1,7) Örneğin, Ar-Ge faaliyetleri aşamasında plastik enjeksiyon kalıbı gerekli olan bir projede enjeksiyon kalıbının proje sonrasında üretimde de kullanılacağı dikkate alınarak, söz konusu kalıp oransal desteklenir.

• Yurtiçi Ar-Ge Kurumlarına Yaptırılan İşler Tahmini Maliyet Formunda hangi giderler gösterilmelidir? Bu madde ar-ge nin firma bünyesinde yapılamayacak bir parçasının başka bir yerde yapılabilmesiyle alakalı olan kısmıyla ilgilidir.Proje kapsamında Türkiye'deki kuruluşlara, üniversitelere, araştırma enstitü ve merkezlerine, üniversite-sanayi ortak araştırma merkezlerine sözleşme çerçevesinde Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmı yaptırılacaksa, ilgili giderler bu formda gösterilecektir. Bu işler yukarıda belirtilen ar-ge faaliyet aşamaları kapsamında olmalıdır. Söz konusu kuruluşlardan alınacak danışmanlık, test, imalat, eğitim vb. hizmet alımları bu formda gösterilmemelidir, bu tür alımlar M015 formunda gösterilecektir.

• Yurtdışından alınacak danışmanlık hizmetleri desteklenmekte midir? Yurtdışı Ar-Ge faaliyet giderleri desteklenmemektedir. Ancak, proje ana Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi koşuluyla, proje için zorunlu ve tamamlayıcı nitelikteki yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları proje özelinde değerlendirilerek desteklenebilmektedir. Proje önerisinde talep edilen yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının toplam maliyeti, proje toplam bütçesinin %20’sini geçemez. Desteklenen projelerde Dönemsel Ar-Ge Yardımı İstek Formları’nda yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımlarının bu durumu TÜBİTAK’ça dikkate alınır ve uygulama buna göre yapılır.

• Başvurularla ilgili herhangi bir tarih kısıtlaması var mıdır? Herhangi bir iş gününde proje başvurusu yapılabilir. Fiilen başlatılmış bir proje için de başvuru yapılabilir. Destek kararı verilen projelerde, başvurunun yapıldığı tarihten en fazla üç (3) ay öncesinden itibaren yapılan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan harcamalar kabuledilir. Ancak proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinden üç (3) ay önceki ayın ilk günü olarak alınır. Örneğin, 23 Kasım 2006 tarihinde TÜBİTAK’a başvurusu yapılan bir projenin en erken proje destek başlangıç tarihi 1 Ağustos 2006 olur. Henüz başlamamış; ancak planlaması tamamlanmış; bir proje için de başvurulabilir.

• Ayrı kuruluşlar ortak bir Ar–Ge projesi için başvurabilir mi? Kuruluşun bir başka kuruluş veya kuruluşlarla ortaklaşa gerçekleştirecekleri projeler için ortak proje başvurusu yapılabilir. Kuruluşun projesinde başka bir kuruluştan Ar-Ge hizmeti satın alması durumunda; kuruluşların ortak Ar-Ge Yardımı başvurusu yapmaları ya da eş zamanlı olarak ayrı proje başvurusunda bulunmaları beklenir. Ortak başvuru esasları için Teknik ve Mali Kılavuza başvurulmalıdır.